Αποτελέσματα για Συστήματα, Μελέτες, Είδη Προστασίας Περιβάλλοντος